Jobcenter muss die Kosten für Schulcomputer übernehmen - Job center has to pay computer for schooling - Jobcenter trebuie sa preia costurile legate de calculatoarele de care au nevoie copii pentru a invata

[Deutsch weiter unten || English below]

La 1 februarie 2021, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă ( Bundesagentur für Arbeit)a instruit JobCenter să își asume costurile „dispozitivelor digitale” pentru toți elevii care au primit Hartz IV. De regulă, până la 350 de euro/elev sunt plătiți pentru o tabletă, computer sau laptop, inclusiv accesorii precum o imprimantă, de obicei o singură imprimantă este decontata în cadrul unei gospodării. Toți elevii din școlile profesionale sau generale până la vârsta de 24 de ani au dreptul la aceasta. Ca și dovadă pentru JobCenter, elevii au nevoie de un certificat de la școală că echipamentul digital este necesar pentru a participa la învățământul la distanță și că nu este furnizat în alt mod, de exemplu prin intermediul echipamentului împrumutat de la scoala. Chiar dacă nevoia de sprijin/ajutor financiar a apărut doar în urma aparitiei nevoii achizitiei unui computer, fără ca pana la acest moment să fie plătite alte forme de ajutor/sprijin, costurile trebuie să fie preluate. Instrucțiunea se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2021.

Este pentru prima dată când o nevoie suplimentară de computere este recunoscută și reglementată în mod clar. Salutăm această decizie și sperăm că va fi cel puțin un pic de ajutor în educația la domiciliu atât de dificilă. Suma presupusă „de regula” de 350 de euro este probabil să fie prea mică în multe cazuri Judecatoria pentru drepturi Sociale a Landului Turingia (Thüringen) a acordat în total 500 de euro pe 8 ianuarie pentru realizarea dreptului la educație și la egalitate de șanse (AZ: L 9 AS 862/20 B ER). În plus, dreptul nu ar trebui să se limiteze la timpii de predare la distanță, deoarece echipamentele cu dispozitive digitale sunt esențiale în timpul predării la clasă, așa cum este cazul LSG Turingia.

Un alt neajuns este că elevii care primesc beneficii de la Oficiul de asistență socială sau în temeiul Legii prestațiilor pentru solicitanții de azil nu sunt luați în considerare în această directivă. Trebuie găsit un regulament și pentru elevii din familiile cu venituri mici care nu primesc SGB II, dar primesc alocație pentru copii sau alocație pentru locuință (Wohngeld). Vă recomandăm să trimiteți o cerere și în aceste cazuri. Din păcate, nu există încă nicio certitudine, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că cererile ar fi respinse.

Pentru întrebări suplimentare și asistență cu aplicația, oferim și ajutor în ALSO (auto-ajutor pentru șomaj Oldenburg eV): ALSO, Strada Donnerschweer. 55, 26123 Oldenburg, Tel: 0441/16313, Mail: also@also-zentrum.de.

Solicităm, de asemenea, centrului de muncă din Oldenburg să sublinieze această posibilitate și să furnizeze eșantioane de aplicații corespunzătoare.

Update: Die folgende Regelung gilt nun auch für Schüler_innen, die Leistungen vom Sozialamt bekommen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat am 1. Februar 2021 das Jobcenter angewiesen, für alle Schüler_innen, die Hartz-IV bekommen, Kosten für "digitale Endgeräte" zu übernehmen. Dafür werden im Regelfall pro Schüler_in bis zu 350 Euro für Tablet, PC oder Laptop inklusive Zubehör wie beispielsweise Drucker geleistet, wobei innerhalb eines Haushaltes normalerweise nur ein Drucker übernommen wird. Alle Schüler_innen an berufsbildenden oder allgemeinbildenden Schulen bis 24 Jahren haben einen Anspruch darauf. Als Nachweis gegenüber dem Jobcenter benötigen die Schüler_innen eine Bescheinigung der Schule, dass die digitale Ausstattung notwendig für die Teilnahme am Distanzunterricht ist und auch nicht anderweitig, beispielsweise über Leihgeräte, bereitgestellt wird. Auch wenn nur aufgrund des PC-Bedarfs Hilfebedürftigkeit gegeben sein sollte und kein laufender Leistungsbezug vorliegt, müssen die Bedarfe übernommen werden. Die Weisung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2021.

Damit wird erstmals ein Mehrbedarf für Computer anerkannt und klar geregelt. Wir begrüßen diese Entscheidung und hoffen, dass es zumindest eine kleine Hilfe im schwierigen Homeschooling sein wird. Die übernommene Höhe von "in der Regel" 350 Euro dürfte in vielen Fällen allerdings zu gering ausfallen. Das Landessozialgericht Thüringen hatte am 8. Januar insgesamt 500 Euro zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung und Chancengleichheit zuerkannt (AZ: L 9 AS 862/20 B ER). Zudem sollte der Anspruch nicht auf die Zeiten von Distanzunterricht beschränkt werden, da auch während Präsenzunterricht die Ausstattung mit digitalen Endgeräten unverzichtbar ist, so auch das LSG Thüringen.

Ein weiteres Manko ist auch, dass Schüler_innen, die Leistungen vom Sozialamt oder im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes beziehen, in dieser Weisung unberücksichtigt bleiben. Auch für Schüler_innen in geringverdienenden Familien, die zwar kein SGB II beziehen, aber im Kinderzuschlag oder Wohngeldbezug sind, muss eine Regelung gefunden werden. Wir empfehlen auch in diesen Fällen einen Antrag zu stellen. Eine Sicherheit gibt es dabei leider noch nicht, was allerdings nicht bedeuten muss, dass die Anträge abgelehnt werden würden.

Für weitere Fragen und Unterstützung bei der Antragstellung bieten wir auch in der ALSO (Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg e.V.) Hilfe an. Wir fordern auch die Jobcenter dazu auf, auf diese Möglichkeit hinzuweisen und entsprechende Musteranträge zur Verfügung zu stellen.

Update: The following now also applies for students who receive benefits from the social welfare office ("Sozialamt").

On February 1, 2021, the Federal Employment Agency (BA) has instructed the job centers to cover the costs of "digital devices" for all students who receive Hartz IV. As a rule, up to 350 euros per student are paid for a tablet, PC or laptop including additional gadgets such as a printer (usually only one printer is covered per household). All students of vocational or general education schools up to the age of 24 are entitled to this. The students need to prove their eligibility using a certificate from their school stating that the digital equipment is necessary in order to participate in distance education and that it is not provided in any other way, for instance via rented equipment. Even if the need for help is only due to the need for such a device and no benefits are currently received, the device must be paid by the job center. The directive applies retrospectively to January 1, 2021.

This is the first time that an additional need for computers is recognized and clearly regulated. We welcome this decision and hope that it will at least provide a little support in the difficult homeschooling situation. However, the amount of "usually" 350 euros will likely be too low in many cases. In fact, the Thuringian Regional Social Court awarded a total of 500 euros on January 8th for the realization of the right to education and equal opportunities (AZ: L 9 AS 862/20 B ER). In addition, the entitlement should not be limited to distance teaching, as the equipment with digital devices is essential during in-person teaching as well. This was also recognized by the same court.

Moreover, students who receive benefits from the social welfare office or under the Asylum Seekers Benefits Act are not taken into account in this directive. It is imperative that a regulation is also found for students in low-income families who do not receive ALG II, but do receive child allowance or housing benefit. We recommend submitting an application in these cases as well. Unfortunately, there is not yet any certainty, but this does not necessarily mean that the applications are rejected.

For further questions and support with the application, contact the ALSO (unemployment self-help Oldenburg e.V.). We also ask the job centers to point out this possibility and to provide sample applications.

Zurück